Νόμος 4036/12 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα παρακάτω:

 

α) Οι εθνικές απαιτήσεις σε στοιχεία (άρθρο 4 παράγραφος 5).

 

β) Η σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων (άρθρο 5 παράγραφος 4) και θέματα λειτουργίας της (άρθρο 5 παράγραφος 10).

 

γ) Τα επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

δ) Οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση στους επαγγελματίες χρήστες (άρθρο 19 παράγραφος 1).

 

ε) Η σύσταση της επιτροπής υποβολής πρότασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (άρθρο 32 παράγραφος 1).

 

στ) Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (άρθρο 33 παράγραφος 4).

 

ζ) Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων (άρθρο 34 παράγραφος 3).

 

η) Ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων (άρθρο 36 παράγραφος 11).

 

θ) Οι διαδικασίες επιθεώρησης του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων (άρθρο 22 παράγραφος 6 και άρθρο 38).

 

ι) Ο τρόπος λειτουργίας του παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 47 περίπτωση δ').

 

κ) Οι πληροφορίες και μελέτες που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για τα σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς (άρθρο 48 παράγραφος 4).

 

λ) Οι άλλες αρμόδιες αρχές αξιολόγησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 3 παράγραφος 4).

 

μ) Οι διαδικασίες δέσμευσης και διαχείρισης γεωργικών φαρμάκων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δραστικών ουσιών, καθώς και σπόρων επενδυμένων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του άρθρου 9 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 45.

 

ν) Οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω ή μέσα σε φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης.

 

Οι τεχνικές διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό μέτρο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005, του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 και τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ ως και οι διαδικασίες παραλλήλου εμπορίου και οι διαδικασίες και το υλικό κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 

ο) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33.

 

π) Το περιεχόμενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείται για την έκδοση και την επιλογή των δραστικών ουσιών και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35. Με την ίδια απόφαση δύναται να θεσπισθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, ως απαραίτητη διαδικασία για την προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους επαγγελματίες χρήστες αυτών, οι καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου ηλεκτρονικής συνταγής, ο ορισμός αρμόδιων αρχών, ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων.

 

ρ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων που παρέχουν αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση σε επαγγελματίες χρήστες, διανομείς, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων πώλησης και συμβούλους γεωργικών φαρμάκων, το σύστημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των ανωτέρω και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 19, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 5 και το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού:

 

α) Καθορίζονται επιπρόσθετες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του νόμου (άρθρο 3 παράγραφος 3).

 

β) Τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 12 παράγραφος 1).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα παρακάτω:

 

α) Το ύψος και η αναπροσαρμογή των παραβόλων που αφορούν την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 6 παράγραφος 3).

 

β) Αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 9 παράγραφος 21), υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 13 παράγραφος 8), ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (άρθρα 45, 16).

 

γ) Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους (άρθρο 31 παράγραφος 2).

 

δ) Αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα των παραβάσεων σε θέματα καταπολεμήσεως εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένες περιοχές.

 

ε) Το ύψος και η αναπροσαρμογή του παραβόλου για την αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα παρακάτω:

 

α) Η θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (άρθρο 32 παράγραφος 1).

 

β) Τα μέτρα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού (άρθρο 40).

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως χονδρικής και λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία, οι κατά τόπους αρμόδιες για την έκδοση αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι υπεύθυνοι επιστήμονες και οι υπάλληλοι - πωλητές γεωργικών φαρμάκων, η απασχόληση αυτών, η διαδικασία ελέγχου της εμπορίας, οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο του τιμοκαταλόγου των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναρτάται σε καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.